uitzetwerk is begonnen

In Wûns is de nieuwbouw gestart!

Van­af 2012 ben ik inten­sief betrok­ken bij het dorp Wûns. Wûns ligt in de buurt van Mak­kum in Zuid­west-Frys­lân. Het begon alle­maal in 2010. In 2010 ver­wacht­te woon­cor­po­ra­tie Elkien name­lijk dat er in 2025 ruim 2.000 huur­wo­nin­gen min­der nodig zou­den zijn. Elkien trok zich uit meer­de­re dor­pen terug en Wûns was één van deze dorpen. 

Als com­pen­sa­tie bood Elkien het dorp in 2012 onder­steu­ning aan om een woon­vi­sie op te stel­len waar­in gean­ti­ci­peerd kon wor­den op Elkiens nieu­we beleid. Van­af dat moment ben ik bij het pro­ces betrok­ken geweest. Samen met ande­ren heb ik de vrij­wil­li­gers onder­steund bij hun ini­ti­a­tief. Een pro­ces dat uit­ein­de­lijk in janu­a­ri 2021 resul­teer­de in de start van de bouw van de eer­ste twee dorps­ei­gen huur­wo­nin­gen in Wûns.

Het begon alle­maal in 2012 toen Doarps­be­lang Wûns een werk­groep in het leven riep die een (woon)Visie opstel­de. In deze (woon)Visie (pdf 3MB) komt de werk­groep tot de con­clu­sie dat woning­ver­huur in Wûns ook in de toe­komst per­spec­tief had en moge­lijk gemaakt moest wor­den. Er moest een ver­volg­ac­tie opge­zet worden.

Na een man­daat van de Alge­me­ne Ver­ga­de­ring van Doarps­be­lang onder­zocht de Werk­groep daar­om in 2013 of een eigen woning­ver­huur­or­ga­ni­sa­tie in het dorp te rea­li­se­ren zou zijn. Dit bleek het geval te zijn. 

De Alge­me­ne Ver­ga­de­ring besloot in sep­tem­ber 2013 om deze orga­ni­sa­tie op te gaan rich­ten en de oprich­ting van de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns u.a. vond daar­op plaats op 19 mei 2014.

Daar­na heeft het nog ruim vijf jaar geduurd voor­dat de eer­ste paal op 13 janu­a­ri 2021 kon wor­den gesla­gen. Dat het lan­ger duur­de dan ieder­een graag wil­de lag niet aan de inzet van de vrij­wil­li­gers uit het dorp. De vrij­wil­li­gers, van­af 2014 dus het bestuur van de nieu­we coö­pe­ra­tie, had met een tal van orga­ni­sa­ties te maken die alle­maal een eigen besluit­vor­mings­pro­ces kenden.

In hun uitin­gen zijn over­he­den en finan­ciers altijd heel enthou­si­ast over bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Ze heb­ben ech­ter ook alle­maal hun eigen pro­jec­tei­sen, ‑voor­schrif­ten en besluit­vor­mingstra­jec­ten. Op dit punt van uit­voe­ring aan­ge­ko­men wordt niet alleen veel tijd en enthou­si­as­me van de vrij­wil­li­gers gevraagd, ze moe­ten ook om kun­nen gaan met frus­tra­tie en geduld kun­nen uitoefenen.

Uit­ein­de­lijk is het gelukt. Op 13 janu­a­ri is gestart met het hei­en van de palen en het leg­gen van de fun­de­ring van de twee soci­a­le huur­wo­nin­gen die de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns in 2021 rea­li­seert. De wonin­gen wor­den gebouwd door ECO­Hûs Frys­lân uit Tjerk­werd. Ze zijn eco­lo­gisch, vrij indeel­baar en levensloopbestendig.

Daar­mee is de mijl­paal van een dorps­ei­gen ver­huur­or­ga­ni­sa­tie die de dorps­be­wo­ners in 2013 for­mu­leer­den, bereikt. Vrij­wel alle inwo­ners van Wûns heb­ben de afge­lo­pen jaren op enig moment hun steen­tje bij­ge­dra­gen. De nieuw­bouw van de bei­de huur­wo­nin­gen is dan ook met recht een suc­ces van het hele dorp te noemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *