Privacybeleid

Inleiding

In deze pri­va­cy­ver­kla­ring staat op wel­ke manier Kriich per­soons­ge­ge­vens ver­za­meld en hoe daar­mee wordt omge­gaan. Op wel­ke manier en met welk doel wor­den de gege­vens opge­sla­gen, waar­voor wor­den ze gebruikt en hoe lang ze wor­den bewaard.

De gege­vens zijn ver­trou­we­lijk en uiter­aard biedt Kriich altijd de moge­lijk­heid om deze in te zien, te cor­ri­ge­ren of te laten ver­wij­de­ren. Klaas Adolf Wiersma is ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke voor de per­soons­ge­ge­vens. Hij is tele­fo­nisch te berei­ken op num­mer: 0653 412 061 en per e‑mail via het e‑mailadres: k.a.wiersma@kriich.nl. Alle bedrijfs­in­for­ma­tie is te vin­den op de pagi­na met de bedrijfs­ge­ge­vens.

Over welke gegevens praten we?

Kriich ver­werkt per­soons­ge­ge­vens wan­neer iemand (van een bedrijf) gebruik maakt van de aan­ge­bo­den dien­sten (pro­duc­ten) en/of wan­neer iemand deze infor­ma­tie zelf gege­ven heeft.

Het gaat dan om de vol­gen­de persoonsgegevens:

 • voor­let­ters en achternaam;
 • geslacht;
 • geboor­te­da­tum;
 • bedrijfs­naam;
 • beroep;
 • adres­ge­ge­vens (straat­naam, huis­num­mer en postcode);
 • tele­foon­num­mer (mobiel of vast);
 • e‑mailadres (werk of privé);
 • adres van de web­si­te (IP-adres);
 • bank­ge­ge­vens.

Praten we ook over bijzondere persoonsgegevens?

Gege­vens zoals: poli­tie­ke opvat­tin­gen, gods­dienst of gezond­heid, wor­den bij­zon­de­re per­soons­ge­ge­vens genoemd. Kriich werkt niet met bij­zon­de­re per­soons­ge­ge­vens. Ook van per­so­nen jon­ger dan 16 jaar wor­den geen gege­vens ver­za­meld, gebruikt en/of bewaard.

Doeleinden

Kriich ver­werkt per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:

 • Om u te kun­nen bel­len of e‑mailen om onze dienst­ver­le­ning goed uit te kun­nen voeren.
 • Om goe­de­ren en dien­sten bij u af te leveren.
 • Voor het afhan­de­len van beta­lin­gen voor gele­ver­de dien­sten en producten.
 • Voor de uit­voe­ring of toe­pas­sing van wet- en regelgeving.
 • Om u te infor­me­ren over ver­an­de­rin­gen en ver­be­te­rin­gen van onze dien­sten en producten.

Bewaartermijn

Kriich bewaart per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor ze zijn ver­za­meld. Wij zijn uiter­aard gehou­den aan de wet­te­lij­ke bewaar­ter­mij­nen die gel­den voor de opslag van finan­ci­ë­le gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kriich ver­strekt gege­vens alleen aan der­den als dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met u of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke verplichting.

Technieken op deze website

Voorbehoud

Voor dit onder­deel geldt een voor­be­houd. Voor som­mi­ge van de in dit onder­deel genoem­de onder­wer­pen kan het name­lijk zo zijn dat ze nog niet geïm­ple­men­teerd zijn dan wel geïm­ple­men­teerd waren en daar­na uitgeschakeld.

Het CMS dat we voor deze web­si­te gebrui­ken (Word­Press) maakt het name­lijk heel een­vou­dig om onder­de­len “uit” of “in” te scha­ke­len, waar­door onge­wild de situ­a­tie kan ont­staan dat deze pri­va­cy­ver­kla­ring niet accu­raat is. Van­daar dat hier te over­vloe­de bepaal­de moge­lijk­he­den genoemd kun­nen zijn.

Reacties

Als bezoe­kers reac­ties ach­ter kun­nen laten op deze site, ver­za­me­len we de gege­vens getoond in het reac­tie­for­mu­lier, het IP-adres van de bezoe­ker en de brow­ser user agent om te hel­pen spam te detecteren.

Een gea­no­ni­mi­seer­de string, gemaakt op basis van het e‑mailadres (dit wordt ook een hash genoemd), kan wor­den gestuurd naar de Gra­va­tar­ser­vi­ce indien deze gebruikt wordt. De pri­va­cy­be­leids­pa­gi­na hier­voor is hier te vin­den. Nadat een reac­tie is goed­ge­keurd, is de pro­fielfo­to publie­ke­lijk zicht­baar in de con­text van de reactie.

Media

Wan­ner een gere­gi­streer­de gebrui­ker afbeel­din­gen naar de site upload dient deze er acht op te slaan dat deze afbeel­din­gen geen EXIF- of GPS-gege­vens bevat­ten. Bezoe­kers van de site kun­nen deze afbeel­din­gen name­lijk down­lo­a­den en zo de gege­vens inzien.

Cookies

Een coo­kie is een klein bestand dat bij een bezoek aan een web­si­te kan wor­den opge­sla­gen op de com­pu­ter, het tablet of de smartpho­ne die voor het bezoek wordt gebruikt. Op deze web­si­te gebruikt de Coö­pe­ra­tie meren­deels alleen tech­ni­sche coo­kies. U kunt zich afmel­den voor alle der­ge­lij­ke coo­kies door uw inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kunt u ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen, of de toet­sen­com­bi­na­tie “Ctrl Shift Dele­te”, van uw brow­ser verwijderen.

Wan­neer iemand ech­ter een reac­tie ach­ter­laat op deze site, kan die­ge­ne aan­ge­ven of naam, e‑mailadres en site in een coo­kie opge­sla­gen mogen wor­den. Dit is voor het gemak van de gebrui­ker, zodat deze gege­vens niet opnieuw inge­vuld hoe­ven wor­den inge­val van een nieu­we reac­tie. Deze coo­kies zijn een jaar lang geldig. 

Indien de inlog­pa­gi­na bezocht wordt, wordt een tij­de­lij­ke coo­kie opge­sla­gen op om te con­tro­le­ren of de gebruik­te brow­ser coo­kies accep­teert. Dit coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke gege­vens en wordt ver­wij­derd zodra de brow­ser geslo­ten wordt.

Zodra inge­logd wordt, wor­den enke­le gege­vens bewaard met inlogin­for­ma­tie en scherm­weer­ga­ve-opties. De login­cookies zijn twee dagen gel­dig en de coo­kies voor scherm­weer­ga­ve-opties een jaar. Als de check­box “her­in­ner mij” gese­lec­teerd is, wor­den de inlog­ge­ge­vens twee weken bewaard. Zodra uit­ge­logd wordt van een account, wor­den ook de login­cookies vernietigd.

Wan­neer een bericht wordt gewij­zigd of gepu­bli­ceerd wordt een aan­vul­len­de coo­kie door je brow­ser opge­sla­gen. Dit coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke gege­vens en heeft enkel het post-ID van het arti­kel wat is bewerkt. Dit coo­kie is na een dag verlopen.

Kriich gebruikt Goog­le Ana­ly­tics om bezoe­kers­aan­tal­len te meten als volgt:

 • Er wor­den geen gege­vens gedeeld met Google.
 • We heb­ben een ver­wer­kers­over­een­komst afge­slo­ten met Google.
 • We ver­za­me­len geen gege­vens die gebruikt kun­nen wor­den om te adverteren.
 • We heb­ben inge­steld dat de gege­vens die door Goog­le Ana­ly­tics wor­den ver­za­meld gedu­ren­de 14 maan­den bewaard wor­den op de ser­vers van Google.
 • Kor­ter bewa­ren is niet mogelijk.
 • Alle IP-adres­sen van alle bezoe­kers wor­den geanonimiseerd.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berich­ten op deze site kun­nen inge­slo­ten (embed­ded) inhoud bevat­ten (bij­voor­beeld video’s, afbeel­din­gen, berich­ten, etc.). Inge­slo­ten inhoud van ande­re sites gedraagt zich exact het­zelf­de als­of de bezoe­ker deze ande­re site heeft bezocht. Deze sites kun­nen gege­vens ver­za­me­len, coo­kies gebrui­ken, extra vol­gen van der­de par­tij­en inslui­ten en de inter­ac­tie met deze inge­slo­ten inhoud moni­to­ren, inclu­sief het vast­leg­gen van de inter­ac­tie met inge­slo­ten inhoud.

Wachtwoordreset

Bij een wacht­woord­re­se­t­aan­vraag, wordt het IP-adres opge­no­men in de reset‑e‑mail.

Bewaring van gegevens op de site

Bij het ach­ter­la­ten van een reac­tie wor­den de reac­tie en de met­a­da­ta van deze reac­tie voor altijd bewaard. Op deze manier kun­nen ver­volg­re­ac­ties auto­ma­tisch her­kend en goed­ge­keurd wor­den, zon­der te moe­ten modereren.

Van gebrui­kers die zich op onze site regi­stre­ren (indien aan­we­zig), wordt de per­soon­lij­ke infor­ma­tie die men ver­strekt in het gebrui­kers­pro­fiel opge­sla­gen. Alle gebrui­kers kun­nen op ieder moment hun per­soon­lij­ke infor­ma­tie bekij­ken, bewer­ken of ver­wij­de­ren, met uit­zon­de­ring van de gebrui­kers­naam die niet gewij­zigd kan wor­den. Site­be­heer­ders kun­nen deze infor­ma­tie ook bekij­ken en bewerken.

Websitegegevensverstrekking

Als iemand een account heeft op deze site of reac­ties heeft ach­ter­ge­la­ten, kan ver­zocht wor­den om een export­be­stand van de per­soon­lij­ke gege­vens. Ook kan gevraagd wor­den alle per­soon­lij­ke gege­vens op de site te wis­sen, uit­ge­zon­derd gege­vens die we ver­plicht bewaard moe­ten wor­den in ver­band met administratieve‑, wet­te­lij­ke- of beveiligingsdoeleinden.

Spamdetectie

Moge­lijk wor­den reac­ties van bezoe­kers gecon­tro­leerd via een geau­to­ma­ti­seer­de spamdetectieservice.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tij­de het recht om uw per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of uw toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken en de gege­vens te laten ver­wij­de­ren. U kunt een ver­zoek tot: inzage‑, correctie‑, verwijdering‑, intrek­king van uw toe­stem­ming- of bezwaar op de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar: privacy@kriich.nl.

U hebt ook het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. U kunt via privacy@kriich.nl ook een ver­zoek indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens waar­over wij beschik­ken over te dra­gen aan een ande­re partij.

Om er zeker van te zijn dat een ver­zoek door u is gedaan, vra­gen wij u een kopie van uw iden­ti­teits­be­wijs mee te stu­ren, waar­bij de pas­fo­to, de num­mers onder­aan bij een pas­poort, id-bewijs­num­mer en BSN onlees­baar zijn gemaakt.

We rea­ge­ren in drie dagen of snel­ler op uw verzoek.

Beveiliging

Kriich neemt de bescher­ming van uw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gege­vens niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op of via privacy@kriich.nl.