Groepsfoto

Een nieuwe wijk, eentje die bij ons past

Een onver­wacht uit­stap­je voor mij. Van het vori­ge ver­haal van wonen voor men­sen met rui­me levens­er­va­ring naar wonen voor star­ters op de woningmarkt.

Een enthou­si­as­te groep voor­al jon­ge men­sen vond elkaar na een oproep in de dorps­krant om tiny hou­ses te gaan rea­li­se­ren in Bui­ten­post. Ze wil­len met zijn allen voor een woon­avon­tuur gaan en heb­ben de ver­e­ni­ging “Lyt­se Hûskes Bûten­post” opgericht.

Van­uit de goe­de erva­rin­gen, waar­bij ik enke­le jaren gele­den het stich­tings­be­stuur onder­steun­de dat de nieuw­bouw van het zwem­bad de Kupe in Bui­ten­post rea­li­seer­de, ben ik gevraagd om deze keer de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post te hel­pen hun idee­ën waar te maken.

Ik heb hen gead­vi­seerd om de ver­e­ni­ging op te rich­ten en daar­na niet alleen naar de eigen situ­a­tie te kij­ken, maar om te kij­ken met een bre­de­re blik. Niet alleen rich­ten op lyt­se hûskes (tiny hou­ses), maar juist op een gro­ter geheel. Een bre­de­re blik waar­mee in Bui­ten­post een nieu­we wijk gere­a­li­seerd wordt, die voor zoveel moge­lijk knel­pun­ten een oplos­sing biedt. Voor star­ten­de jon­ge­ren, groei­en­de gezin­nen of seni­o­ren die afge­stemd wil­len wonen.

Bij de ont­wik­ke­ling van een nieu­we wijk komt veel kij­ken en zijn veel men­sen en instan­ties betrok­ken. Daar­op is de aan­pak afge­stemd. Om ieder­een te betrek­ken wordt een “gebieds­di­a­loog” gehou­den. Een gesprek tus­sen ver­schil­len­de men­sen waar­bij een vrije gedach­te­wis­se­ling plaats­vindt, wat leidt tot nieu­we inzichten.

De gebieds­di­a­loog is een pro­ces om tot een gedra­gen plan voor een gebied te komen. De werk­wij­ze bij een gebieds­di­a­loog is niet geheel nieuw. De kern is een al lan­ger bekend com­mu­ni­ca­tie- en groepsproces. 

Het nieu­we zit hem in het feit dat de resul­ta­ten van de gebieds­di­a­loog ver­werkt kun­nen wor­den naar een nieuw wet­te­lijk kader, name­lijk de Omge­vings­wet. Een wet die naar de hui­di­ge plan­ning vol­gend jaar in wer­king zal tre­den. Een kans om niet voor­bij te laten gaan!

Lees meer op de web­si­te van de ver­e­ni­ging Lyt­se Hûskes Bûten­post.