woningzuidermieden

Een donkere winternamiddag en een nieuwe camera

Af en toe is het nood­za­ke­lijk om je appa­ra­tuur te ver­nieu­wen. Ik was toe aan een nieu­we came­ra. De kwa­li­teit van de oude spie­gel­re­flex­ca­me­ra liet zo lang­za­mer­hand te wen­sen over. Foto­for­maat en ‑kwa­li­teit waren inmid­dels min­der dan die van een gemid­del­de mobie­le tele­foon. Tijd dus om een nieu­we came­ra aan te schaf­fen. Maar hoe kom je tot de keu­ze voor een bepaald toestel?

Ik gebruik mijn foto­toe­stel het meest voor het maken van werk­ge­re­la­teer­de opna­men. Dan praat je over een breed “werk­ge­bied”. Je wilt bui­ten en bin­nen kwa­li­ta­tief goe­de opna­men kun­nen maken, zon­der al te veel gesjouw met len­zen en flit­sers. Een robuust appa­raat dat intu­ï­tief te bedie­nen is, zodat je direct aan de slag kunt, ook wan­neer je een paar maan­den geen foto’s hebt gemaakt.

Mijn vori­ge camera’s kocht ik altijd in een gespe­ci­a­li­seer­de win­kel, de foto­zaak. Tegen­woor­dig heb­ben we ech­ter inter­net. Dus daar begon de zoek­tocht. Spie­gel­lo­ze camera’s leken tij­dens deze zoek­tocht de toe­komst te wor­den. Toch twij­fel­de ik. 

Ik her­in­ner­de mij wat ik dacht na een eer­de­re aan­schaf: “Heb ik nu echt wel de juis­te gekocht? Dit is niet wat ik voor ogen had.” Ach­ter­af bleek dit één van de fijnste camera’s te zijn die ik ooit heb gehad. Per­fect voor het werk waar­voor ik hem had aan­ge­schaft. Een gou­den advies dus, van Fred Dals­heim inder­tijd. Van­daar dat bij mij opkwam om ook nu weer bij hem langs te gaan. 

Fred vroeg wat ik voor ogen had. Nadat ik zijn vraag uit­voe­rig had beant­woord, was zijn reac­tie: “Het toe­stel wat jij voor ogen hebt, is niet wat je zoekt. Je zoekt heel iets anders. Wacht maar even”, waar­na hij de win­kel in liep. Hij kwam terug met een Pen­tax K‑70 met een 18–270mm zoom­lens. Niet bepaalt het toe­stel dat ik voor ogen had, toen ik bij Fred de win­kel instapte.

Ech­ter, ik moet ook nu weer beken­nen, het toe­stel vol­doet vol­le­dig aan de eisen die ik had gefor­mu­leerd. De came­ra is gemaakt om bin­nen te gebrui­ken en om mee naar bui­ten te nemen: water­dicht, weer­be­sten­dig en bestand tegen vries­kou tot ‑10ºC. Eén lens, com­pact, dege­lijk en met nut­ti­ge tech­no­lo­gie die intu­ï­tief te bedie­nen is. Een all­round spie­gel­re­flex­ca­me­ra. En dat voor een aan­trek­ke­lij­ke prijs. Pre­cies waar ik om zocht. Bedankt Fred! Je had het ook deze keer weer bij het rech­te eind.

Boven­staan­de foto is één van de eer­ste foto’s die ik met mijn nieu­we toe­stel maak­te. Het was op een zwaar­be­wolk­te win­ter­na­mid­dag in de buurt van Hal­lum. Er was erg wei­nig licht die mid­dag en er hing een sur­re­a­lis­ti­sche sfeer over het land­schap. Don­ke­re zwa­re klei, foe­ra­ge­ren­de meeu­wen in een wate­rig zon­ne­tje, een met bomen omzoom­de woning en tus­sen de bomen door de kerk­to­ren van Stiens. De opna­me is geop­ti­ma­li­seerd met het pro­gram­ma Cap­tu­re One.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *