Wat heb ik zoal gedaan?

Mijn naam is Klaas Adolf Wiersma en deze blad­zij­de gaat over mij­zelf en wat ik zoal gedaan heb. Omdat ieder­een van­uit haar of zijn eigen inte­res­se deze blad­zij­de bezoekt, heb ik er een alge­meen over­zicht van gemaakt. 

Veel tekst en wei­nig plaat­jes. Want gedu­ren­de het groot­ste deel van de tijd die ik hier beschrijf, ik ben inmid­dels de zes­tig gepas­seerd, beston­den mobie­le tele­foons met een came­ra name­lijk nog niet.

Ik ben altijd geïn­te­res­seerd in het oppak­ken van nieu­we din­gen. Pro­jec­ten die het soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke leven ver­be­te­ren heb­ben daar­bij altijd een voorkeur. 

Ook iets nieuws leren blijft fas­ci­ne­rend. Deze inte­res­se in nieu­we vaar­dig­he­den had tot gevolg dat ik regel­ma­tig van baan wis­sel­de en ver­schil­len­de stu­dies in meer­de­re rich­tin­gen heb gedaan.

Projectleider
 • Met de inwo­ners van het dorp een woon­vi­sie ont­wik­keld (koop en huur) en een dorps­ei­gen ver­huur­or­ga­ni­sa­tie opge­zet, de Coö­pe­ra­tie­ve ver­e­ni­ging Miens­kip Wûns u.a. (www.mienskipwuns.nl).
 • De Coö­pe­ra­tie bouw­de in 2021 de eer­ste twee wonin­gen om ze daar­na te verhuren.
Bestuursassistent Stichting sportcentrum 8kspelen
 • Met het bestuur van de Stich­ting sport­cen­trum 8kspelen een rea­lis­tisch nieuw­bouw­plan gemaakt, geba­seerd op een door de Konink­lij­ke Neder­land­se Zwem­bond (KNZB) ont­wik­keld inno­va­tief zwembadconcept.
 • Het nieu­we zwem­bad, als ver­van­ging van het bestaan­de en ver­ou­der­de zwem­bad De Kûpe, was in dit con­cept (weer) een betaal­ba­re en maat­schap­pe­lijk ver­ant­woor­de investering.
 • De gemeen­te­raad besloot tij­dens de raads­ver­ga­de­ring op 19 okto­ber 2017 op basis van deze plan­vor­ming tot de bouw van een nieuw zwem­bad.

Contactpersoon bedrijven, ondernemers en grondeigenaren
 • Deel­uit­wer­king Struc­tuur­vi­sie (opdracht gemeen­te Uit­hoorn) in over­leg met bewo­ners, grond­ei­ge­na­ren en bedrij­ven tot een inrich­tings­vi­sie die leid­de tot een nieuw bestem­mings­plan voor het gebied.
Adviseur sociaaleconomisch onderzoek, marketing- en communicatieproces
 • In opdracht van Gemeen­te en Pro­vin­cie, samen met een tal ande­re advi­seurs, opstel­len van een Mas­ter­plan Water­sport­kern Fra­ne­ker met als doel het ver­ho­gen van de beste­din­gen van water­spor­ters in de stad en daar­mee annex het ver­ster­ken van de werk­ge­le­gen­heid in de toe­ris­tisch recre­a­tie­ve sector.
Bedrijfsadviseur
 • Ont­wik­ke­len toe­komst­vi­sie en bege­lei­ding van de rea­li­sa­tie in een tra­ject van her­zie­ning bestem­mings­plan buitengebied.
Projectcoördinator
 • Samen­wer­kings­ver­band van 12 bedrij­ven en een kennisinstelling.
 • Con­cep­t­ont­wik­ke­ling van een nieuw ver­blijfs­re­cre­a­tief toe­ris­tisch pro­duct gere­la­teerd aan de karak­te­ris­tie­ke ruim­te­lijk­heid, natuur- en bele­vings­waar­den van de meer dan 10.000 ha. gro­te Frie­se boezem.
Adviseur
 • De gemeen­te Rends­burg (Duits­land) intro­du­ceer­de drij­vend wonen in de gemeente.
 • Advi­seur van een Neder­lands en een Duits bedrijf om te komen tot een samen­wer­king en geza­men­lij­ke rea­li­sa­tie van het project.
 • De gemeen­te­raad ging in mei 2009 akkoord, zodat bei­de bedrij­ven nu samen met de gemeen­te aan de slag zijn om het pro­ject te realiseren.
Gemeente Dantumadiel: Dorpsvisie Veenwouden
Gemeente Skarsterlân: Dorpsvisie Langweer
Projectleider
 • Dorps­vi­sies zijn inter­ac­tie­ve tra­jec­ten met bur­gers in samen­wer­king met de gemeente.
 • De visies vor­men een basis voor gebieds­vi­sies en uit­voe­rings­pro­gram­ma’s, con­form de nieu­we Wet op de ruim­te­lij­ke ordening.
Projectleider
 • Voor de gemeen­te Lith voor het Emab-pro­ject (bou­wen in de rivier­bed­ding) dat stag­neer­de een visie ont­wik­keld (drij­vend bun­ga­low­park, hotel, jacht­ha­ven en recre­a­tief toe­ris­ti­sche voor­zie­nin­gen) en het pro­ject losgetrokken.
Projectleider
 • Bege­lei­ding van een water­sport- en een agra­risch bedrijf in een gebiedsontwikkelingstraject.
Streekmanager voor de Recon­struc­tie­com­mis­sie Maas en Meierij
 • De Recon­struc­tie was een groot­scha­li­ge her­in­rich­ting van het lan­de­lij­ke gebied en de ste­de­lij­ke rand­zo­nes op ver­schil­len­de plaat­sen in Neder­land in een inte­gra­le aanpak.
 • Zeven gemeen­ten, instan­ties en onder­ne­mers onder­steund bij de rea­li­se­ring van hun ini­ti­a­tie­ven en projecten.

Projectmanager
 • Pro­ject­ma­na­ger revi­ta­li­se­ring en park­ma­na­ge­ment op het bedrij­ven­ter­rein Molen­eind-Land­weer (123 ha.) in een samen­wer­kings­ver­band van bedrij­ven (Akzo, Uni­lever, Phi­lips, Des­so en een tal mid­del­gro­te en klei­ne­re bedrijven).
Adviseur
 • Ini­ti­a­tie vita­li­se­ring van de his­to­ri­sche win­kel­straat in over­leg met onder­ne­mers en bewo­ners in opdracht van de gemeente.
Projectleider voor o.a. de volgende projecten:
 • Beleids­ont­wik­ke­ling en ‑uit­voe­ring centrummanagement.
 • Beleids­ont­wik­ke­ling en voor­be­rei­ding weg­ver­dub­be­ling N329, haven­uit­brei­ding en kanaal­ver­gro­ting (NVVP, MIT, meer­ja­ren­pro­gram­me­ring, etc.).
 • Beleids­ont­wik­ke­ling en ini­ti­a­tie “Revi­ta­li­se­ring bedrij­ven­ter­rein Moleneind-Landweer”.
 • Revi­ta­li­se­ring mili­eu­ver­gun­ning groot indu­stri­eel bedrijf op een kri­ti­sche loca­tie (wonin­gen, natuur, rivier).
 • Natuur­ont­wik­ke­lings­pro­ject en bosomvorming.
 • “Los­trek­ken” meer­de­re bestemmingsplantrajecten.
 • Diver­se voor­be­rei­den­de en uit­voe­ren­de werk­zaam­he­den in het kader van de Recon­struc­tie­wet (for­mu­le­ring gemeen­te­lijk beleid, ont­werp en imple­men­ta­tie inter­ne orga­ni­sa­tie, pro­gram­ma- en budgetplanning).
Bedrijfsadviseur van Hotel Galamadammen
 • Pro­ces­be­ge­lei­ding van een hotel met jacht­ha­ven, ver­blijfs­ac­com­mo­da­tie en cam­ping (± 21 ha.) op een loca­tie waar de Pro­vin­cie een bedrijfs­door­snij­dend aqua­duct aanlegde.
Projectcoördinator
 • Met het bestuur van de gemeen­te Nie­dorp een ont­wik­ke­ling voor een water­sport­re­gio geën­ta­meerd die aan­sloot op de ont­wik­ke­ling van het Wieringerrandmeer.
Initiatiefnemer, daarna projectleider in een samenwerkingsverband met Doarp en Bedriuw Fryslân
 • Een nieu­we werk­wij­ze voor plat­te­lands­ver­nieu­wing ont­wik­keld en samen met de stich­ting Doarp en Bedri­uw Frys­lân in de prak­tijk geïmplementeerd.
Initiatiefnemer, daarna projectleider
 • Ini­ti­a­tief gericht op inno­va­tie en pro­ject­ma­tig (samen)werken tus­sen het MKB op het plat­te­land en net­werk­vor­ming tus­sen MKB en overheid.
Projectcoördinator
 • Met een bewo­ners­ini­ti­a­tief, Gront­mij, Pri­ce­wa­ter­hou­seCoop­ers en Stads­deel Noord (gemeen­te Amster­dam) een con­cept voor een nau­tisch cen­trum, kan­to­ren, bedrijfs­ruim­te en woon-werk-units aan het IJ ont­wik­keld dat daar­na is over­ge­no­men door een ontwikkelaar.
Initiatiefnemer, daarna projectcoördinator
 • Rea­li­sa­tie van een water­sport­ge­bon­den com­pleet (inge­richt en gebouwd) bedrij­ven­ter­rein (25 ha) van­uit een “wei­land­si­tu­a­tie”, samen met de twaalf zich ves­ti­gen­de bedrij­ven en de gemeen­te Nijefurd.
Initiatiefnemer, daarna projectcoördinator
 • Rea­li­sa­tie van een com­pleet (inge­richt en gebouwd) bedrij­ven­ter­rein (8 ha) van­uit een “wei­land­si­tu­a­tie”, samen met de zeven zich ves­ti­gen­de water­sport­be­drij­ven en de gemeen­te Boarnsterhim.
Bedrijfsadviseur watersport
 • Advi­seur van 125 watersportbedrijven.
1989 — 1992 Directie Openluchtrecreatie
Medewerker Openluchtrecreatie
 • Advi­se­ring over toe­ris­tisch- en recre­a­tief beleid, water­kwa­li­teit en ruim­te­lij­ke ordening.
 • Pro­ject­be­ge­lei­ding m.b.t. de tech­ni­sche, inrich­tings- en finan­ci­ë­le aspecten.
1986 — 1989 Directie voor de Visserij
Visserijkundig ambtenaar
 • Beleid en uit­voe­ring Rijksvisserij-instrumentarium.
 • Ini­ti­a­tie en imple­men­ta­tie visserijprojecten.
1982 — 1986 Staatsbosbeheer
Districtsassistent
 • Natuur­be­heer, bos­bouw en (mede)beheer Waddenzee.
 • Onge­veer 5000 ha. natuur­ter­rei­nen in Noord-Fries­land, de bos­sen en natuur­ter­rei­nen op Ame­land en het “wad­den­ei­land” Engelsmanplaat.
 • 15 mede­wer­kers.

Onderzoeker
 • Onder­zoek naar de rea­li­sa­tie van helofy­ten­fil­ters in natuurterreinen.
Onderzoeker
 • Sta­tis­tisch erfelijkheidsonderzoek.

Open Universiteit (KHO-onderdelen — vanaf 1986):
 • Bedrijfs- en organisatiekunde.
 • Finan­ci­ë­le- en admi­ni­stra­tie­ve bedrijfsprocessen.
 • Ope­ra­ti­o­neel- en productiemanagement.
 • Onder­ne­mers­kun­de en ondernemingsplanning.
 • Pro­ject­ma­na­ge­ment en projectplanning.
 • Infor­ma­tie­kun­di­ge (ICT).
 • Eco­no­mie, mar­ke­ting en statistiek.
HLS (ing. — 1980):
 • Tech­niek en akkerbouw.
HAVO (1976):
 • Neder­lands, Engels, wis­kun­de, natuur­kun­de, schei­kun­de en biologie.
Bij werkgevers:
 • Mid­den­ka­der­pro­gram­ma Rijksoverheid.
 • Rap­por­te­ren en publiceren.
 • Inzicht en vaar­dig­heid in samenwerking.
 • Natuur­be­heer, bos­bouw, mili­eu- en water­kwa­li­teit en visserij.
 • Wet- en regel­ge­ving res­pec­tie­ve­lij­ke vakdisciplines.
 • Vrije­tijds­ma­na­ge­ment.
 • Prak­ti­sche trai­nin­gen projectmanagement.
 • Over­heids­be­gro­tin­gen, begro­tings­ana­ly­se en finan­ci­eel management.
 • Finan­ci­eel mana­ge­ment mkb-bedrijven.
Zelfstudie:
 • Pro­ject- en programmamanagement.
 • Web­si­te­ont­wik­ke­ling (ont­werp, bouw en implementatie).
 • Con­cep­t­ont­wik­ke­ling, ‑imple­men­ta­tie en ‑rea­li­sa­tie.
 • Trends- en scenarioanalyse.
 • Sys­teem­dy­na­miek bij stra­te­gie­vor­ming en stra­te­gi­sche processen.
 • Talent: onder­schei­den en laten samenwerken.
 • Wer­king en toe­pas­sing van cre­a­ti­vi­teit bij (project)vraagstukken.
 • Orga­ni­sa­tie­cul­tuur en de rela­tie met loka­le historie.
 • Orga­ni­sa­tie­dy­na­miek en meta­fy­si­sche relaties.
Taal

Neder­lands

Engels

Duits

Frans

Fries

Mondeling

zeer goed

goed

goed

matig

zeer goed

Schriftelijk

zeer goed

goed

rede­lijk

zeer matig

goed

 • Rij­be­wij­zen: B, C, D en E.
 • Micro­soft Offi­ce 365: Word, Excel, Power­Point, Publis­her, Access en Outlook.
 • Micro­soft Pro­ject, ‑Visio, ‑Expres­si­on en ‑Visu­al Studio.
 • HTML, CSS.
 • Word­Press.
 • Tech­nisch, ana­ly­tisch en prak­tisch com­pe­tent met een bre­de interesse.
 • Oprecht en besluit­vaar­dig, gericht op men­sen, fei­ten en werkelijkheid.
 • In staat te ope­re­ren in sterk ver­an­de­ren­de werkomgevingen.
 • Ver­mo­gen zaken te ini­ti­ë­ren en te rea­li­se­ren door idee­ën om te zet­ten in doel­ge­rich­te acties en projecten.
 • Kun­dig in het onder­schei­den van stra­te­gisch rele­van­te patro­nen en toe­kom­sti­ge knel­pun­ten. Ver­mo­gen om hier­op te anti­ci­pe­ren en voor­af oplos­sin­gen en alter­na­tie­ven te genereren.
 • In staat tot het (her)organiseren van pro­jec­ten, het bege­lei­den en “op de rit zet­ten” van vast­ge­lo­pen teams en vast­ge­lo­pen projecten.
 • Voor­zit­ter volleybalvereniging.
 • Vol­ley­bal­trai­ner en ‑coach.
 • Voor­zit­ter sportvisserijfederatie.
 • Lid Wad­den­ad­vies­raad.